Algemene voorwaarden Thuis Natuur

E-mail: contact@thuisnatuur.nl

Definities
 1. Thuis Natuur: Thuis Natuur, gevestigd te Vianen onder KvK nr. 85127736.
 2. Klant: Degene met wie Thuis Natuur een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Thuis Natuur en klant samen.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Thuis Natuur.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Thuis Natuur hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen die Thuis Natuur hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Thuis Natuur ten allen tijde wijzigen.
Bestelling

Over het algemeen is het niet mogelijk uw bestelling te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (u ontvangt een bestelbevestiging via email).

Annuleren kan eventueel nog wel door meteen contact op te nemen via https://thuisnatuur.nl/contact/. Hebben wij uw bestelling dan nog niet verwerkt dan kunnen wij dit nog voor u annuleren. Het is alleen niet gegarandeerd dat dit nog mogelijk is!

Aansprakelijkheid Thuis Natuur

Alle foto’s worden geprint in het kleurprofiel sRGB. Er is een mogelijkheid dat de kleuren op de klant zijn/haar beeldscherm anders overkomen. Thuis Natuur is niet verantwoordelijk voor de minimale kleurafwijking van het eindproduct ten opzichte van zijn/haar beeldscherm. Dit is geen aanleiding tot een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, een nieuw product en/of een andere vergoeding.

Retourneren

1. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt;
 • het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de klant het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

3. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@thuisnatuur.nl met behulp van het herroepingsformulier.

4. De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Thuis Natuur. Bij gebreke hiervan komt zijn herroepingsrecht te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

Indien de klant tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Thuis Natuur heeft geretourneerd, dan zal Thuis Natuur door de klant betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de klant terugbetalen.

Vergoeding retourkosten

Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de klant.

Klachten
 1. De klant dient een door Thuis Natuur geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Thuis Natuur daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Thuis Natuur in staat is hierop adequaat te reageren.
Garantie
 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door gebrekkige constructie.
 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Thuis Natuur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Vergoeding van kosten incl. verzendkosten

Indien de klant binnen twee weken beroep doet op zijn garantie en Thuis Natuur op de hoogte heeft gebracht van de beschadigingen met bewijs, dan zal Thuis Natuur het door de klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terug storten.

Levering

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Levertijd
 1. De door Thuis Natuur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heeft gekregen van Thuis Natuur.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Thuis Natuur niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Bezorgkosten

Bezorgkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Thuis Natuur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Thuis Natuur geleverde producten en/of diensten.

Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Thuis Natuur.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Thuis Natuur ook daadwerkelijk tijdig bereikt.
Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Thuis Natuur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Thuis Natuur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Thuis Natuur in verzuim is.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Thuis Natuur in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Thuis Natuur kan worden toegerekend in een van de wil van Thuis Natuur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Thuis Natuur kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Thuis Natuur 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Thuis Natuur er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Thuis Natuur is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijzigingen algemene voorwaarden

Thuis Natuur kan de Algemene Voorwaarden aanpassen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij Thuis Natuur heeft geplaatst. U geeft daarmee mee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Opgesteld op 29 december 2021